Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na váš e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)

podminky

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro prodej s užitím elektronické komunikace

 

 

Všeobecná ustanovení

 

Smluvní vztahy kupující - prodávající jsou řízeny Občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění platných  (pozdějších) právních předpisů.

 1. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pouze v tomto jazyce je možné uzavřít smlouvu.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Změnu podmínek vyhlásí vhodným způsobem a to především publikováním na internetových stránkách, případně jinou vhodnou formou. Tímto ustanovením nejsou dotčeny smluvní podmínky vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.  
 3. Uzavřením kupní smlouvy (objednávkou) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před objednávkou upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Není určená třetím stranám. Informace o technice k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání.
 4. Kupující má možnost před odesláním objednávky tuto kontrolovat a případně opravit. Obchodní podmínky jsou na webových stránkách internetového obchodu a je tak možné jejich archivace a čtení kupujícím. 
 5. Kupující souhlasí s tímto způsobem použití prostředků předání informací na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující.  

 

I.       Dodací podmínky

 1. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
 2. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.
 3. Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem (§ 1827 zákona č. 89/2012, občanský zákoník).
 4. Min. hodnota objednávky není stanovena.
 5. Poštovné a balné bude účtováno dle způsobu dopravy. V případě objednání těžkého a objemného zboží (substrátu, zařízení) může být doúčtovaná cena za dopravu dle skutečných nákladů, o kterých bude kupující předem telefonicky nebo elektronicky informován.

 

II. Dodací lhůta:

 1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.
 2. Informaci o termínu dodání najdete u každého zboží v kolonce " expedice ".
 3. Pokud je zboží skladem bude doručeno do 1-2 dnů od objednávky.
 4. Ostatní zboží je dodáno obvykle do týdne. 
 5. Zákazník obdrží zásilku dobírkou společně s přiloženou fakturou - daňovým dokladem.
 6. Případně je možno zvolit  platbu předem na fakturu a uhradit zboží převodem před jeho dodáním.
 7. Zboží je také možné vyzvednout v provozovně, distribučních centrech dle informačních údajů uvedených na serveru
 8. Po dohodě je možný také prodej na fakturu.
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží a služeb před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 III.        Záruční podmínky – jakost, vadné plnění, záruka za jakost

 1. Na každém výrobku je uvedena doba použitelnosti (expirace). Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců v případě zboží průmyslového či zboží odpovídajícímu charakteru vymezeného v zákoně.
 2. Záruční doba u průmyslového zboží se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 3. Záruční doba na zboží podléhající zkáze – potravinářské je uvedena na dodacím listě.
 4. Součástí každého výrobku jsou úplné informace správného používání a skladování výrobku.
 5. Kupující věc prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 6. Při reklamaci výrobku musí zákazník poslat zboží zpět (na vlastní náklady) reklamovaný výrobek s uvedením vady a doložit datum zakoupení zboží, nejlépe kopií faktury. Reklamace zjevných vad a množství uplatní kupující podle charakteru zboží v nejkratší možné době v originálním obalu (v případě potravinářského zboží potom v neporušeném obalu) do 10 dnů od data dodání zboží.
 7. Adresa pro reklamace se uvádí shodná jako na vystavené faktuře – dokladu, který obdržel zákazník spolu se zbožím.
 8. Uplatnění reklamace lze také elektronicky na adrese eshopu.
 9. Upřednostnění elektronické formy reklamace je pro rychlé vyřízení reklamace výhodné a žádoucí, pokud je k elektronické reklamaci připojen podrobný popis či fotografie, urychlí se tím reklamační řízení a odezva od prodávajícího.
 10. V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty.
 11. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161  a násl. - Jakost při převzetí).
 12. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161 odst 2).
 13. V případě potravinářských produktů jde o parametry a charakteristiku zboží ve smyslu zákona 110/1997 Sb. o potravinách a tím i návazné lhůty a parametry
 14. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7 a příslušného zákona (§ 2161), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
  8. Právo z vadného plnění (§ 2165) kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.
 15. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Reklamace vada u potravinářského zboží se řídí zákonem – lhůtou pro trvanlivost a představuje lhůty, která se projeví během záruční doby.
 16. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost
 17. Prodávající po obdržení reklamace a reklamovaných výrobků podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace nejpozději do 15 kalendářních dnů.
 18. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (doprava reklamovaného zboží). Při neoprávněné reklamaci toto právo není.
 19. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené vlastní vinou kupujícího při nesprávném zacházení nebo skladování.

 IV.    Rozpor s kupní smlouvou

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 1. 2. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 2. Kupující rozpor s kupní smlouvou může uplatnit dopisem nebo e-mailem na adrese provozovny.

 V.      Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 odst. a) až  i) ustanovení  zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku potravinářského zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku potravin podléhající zkáze.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, převzal zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v dokladu přiloženém k zásilce (dodací list, faktura).
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu  zasláno nebo předáno kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy (§ 1831, odstavec 1). Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu a v neporušeném obalu v případě potravinářského zboží.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, nejlépe bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady (§ 1832, odstavec 1).  Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí prodávající společně s kupní cenou. 
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (§ 1832, odstavec 2). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal (§ 1832).
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (§ 1833). To neplatí, pokud prodávající nesdělil kupujícímu informace podle ustanovení (§ 1820 odst.1 písm. f).
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
 8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 10. Storno objednávky ze strany prodávajícího - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 VI.      Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

VII.       Ochrana osobních údajů

 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (definováno jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 4. Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hackerom). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

Copyright 2014 - 2023 © houby.eu